Uitgegeven werk


Details voor:

 Skiednis fan Fryslân 1750-1995

EigenschapWaarde
Naam:Skiednis fan Fryslân 1750-1995
Omschrijving:

Auteur: ferskate.auteurs, w.û. M. Schroor
Uitgave: Fryske Akademy, Ljouwert, 1998, 368 pagina's
ISBN nummer:

Dit boek jildt as at foarste part fan in trijelûk dat op termyn de nije min ofte mear offisjele skiednis fan Fryslân foarmje sil. It diel is gearstald troch njoggen skriuwers ûnder auspysjes fan de Fryske Akademy en behannelet de lêste perioade fan de Fryske skiednis tusken 1795 en 1995. It boek jout in tsien haadstikken in oersjoch fan de bestjoerlik-politike, ekonomyske, kulturele, sosjaal-ekonomyske en demografyske ûntjouwing fan Fryslân. Wy namen de demografyske ûntjouwings yn twa haadstikken (1750-1917 en nei 1917) op ‘e hispel

Bestandsnaam:uitgegeven_werk_niet_beschikbaar.pdf
Bestandsgrootte: 26.67 kB
Bestandstype:pdf (Mime type: application/pdf)