Ons bureau

Binnen het bureau, dat wordt gerund door Meindert en Klazien Schroor, is veel kennis aanwezig op een aantal zeer uiteenlopende terreinen zoals het cultuurlandschap, de waterstaat, de cartografie, de regionale economie, de volkshuisvesting en de demografie. Onze publicaties vormen daarvan het fysieke bewijs. Daarnaast nemen wij deel in redacties van ter zake doende tijdschriften als Noorderbreedte, tijdschrift over het landschap, cultuurhistorie, natuur en milieu van Friesland, Groningen en Drenthe en voeren wij de hoofd-, resp. eindredactie van Fryslân, nieuwsblad voor geschiedenis en cultuur.

De kracht van ons bureau ligt naast de enorme expertise in zijn accuratesse en het zich houden aan dead-lines. Om de hier voorgaande redenen hebben provinciebesturen als die van Fryslân en Groningen, gemeentebesturen waaronder die van Leeuwarden, Groningen en Achtkarspelen, maar ook uitgevers als Wolters-Noordhoff, Uniepers, Canaletto, Matrijs, Heveskes, de Fryske Akademy en de Rijksarchieven in Groningen en Fryslân de weg naar ons weten te vinden.

Ook op het gebied van de populair-wetenschappelijke aardrijkskunde en geschiedenis hebben wij onze sporen verdiend als eindredacteur en co-auteur van de in de jaren 1980 verschenen Grote Geïllustreerde Bosatlas, respectievelijk 10.000 jaar Geschiedenis der Nederlanden. Beide werken met een oplaag van 150.000 exemplaren en meer.


Meindert Schroor
(12-4-1955) heeft sociale geografie gestudeerd aan de Rijksuniversiteit Groningen (1972-1979) met als bijvakken: nieuwe en nieuwste geschiedenis, fysische geografie.

Behalve (mede)directeur van Geografisch Adviesbureau 'Varenius' is hij tevens:

 • Hoofd- en eindredacteur Digitale Nieuwe Encyclopedie van Fryslân (2018-heden)
 • Portefeuillehouder Cultuurhistorie Waddenacademie (2014-heden)
 • Lid commissie Natuurkwaliteit It Fryske Gea (2005-heden)
 • Member Steering Committee International comparative Analysis Cultural Landscape Wadden Sea Region
 • Burgerlid Centrale Commissie Ruimtelijke Kwaliteit Hûs en Hiem (2016-heden)
 • Voorzitter jury Lutineprijs Terschelling (2018-heden)
 • Lid deskundigenpanel Friese dorpscanons (2017-heden)

Eerdere functies en nevenfuncties:

 • Hoofdredacteur Fryslân, nieuwsblad voor geschiedenis en cultuur (1995-2009)
 • Voorzitter van de Leeuwarder Historische Vereniging Aed Levwerd (2004-2007)
 • Lid van de Raad voor de Wadden (2003-2010)
 • Redacteur De Nieuwe Geografenkrant, Amsterdam (1977-1990)
 • Militaire dienst (1980-1981)
 • Eindredacteur Geïllustreerde Bosatlassen, Wolters-Noordhoff-Groningen (1982-1984)
 • Tijdelijk onderzoeker landschap en verkaveling, Provinciale Planologische Dienst Groningen (1984-1985)
 • Free-lance publicist (1985-1987)
 • Coördinator Centrale Registratie Woningzoekenden, Leeuwarden (1986-1989)
 • Redacteur tijdschrift Noorderbreedte, Groningen (1989-2004)
 • Redacteur Leeuwarder Historische Reeks (1987-2005)
 • Hoofdredacteur Nieuwe Encyclopedie van Fryslân (2009-2016)
 • Eindredacteur Bosatlas voor de Wadden (2018)


Wetenschappelijke prijzen:

 • Lutineprijs 1980: jaarlijkse culturele prijs van de ge­meente Terschelling
 • Eekhoffprijs 1992: driejaarlijkse historische prijs van de gemeente Leeuwarden
 • Acanthvsprijs 1998: tweejaarlijkse prijs voor de beste historisch-cartografische publicatie (met Charles van den Heuvel)
 • H.J. Keuningprijs 2000: tweejaarlijkse prijs voor onderzoek dat een wezenlijke bijdrage levert aan het verkrijgen van nieuwe kennis en inzicht m.b.t. de geschiedenis van de Veenkoloniën