Uitgegeven werk


Boeken

Documenten

Rangschik op : Naam | Datum | Hits | [ Aflopend ]

Geschiedenis van Dokkum, hart van noordelijk Oostergo Geschiedenis van Dokkum, hart van noordelijk Oostergo

Auteur: Meindert Schroor
Uitgave: Stichting Historia Doccumensis, Dokkum, 2004.
ISBN nummer: 90-9017827-9

Dokkum ontleent als plaats van het delict zijn bekendheid vooral aan de moord op Bonifatius en de geschiedschrijving van de stad werd er als het ware door overschaduwd. Recednte inzichten en onderzoeken geven aan de Bonifatius' verblijf juist op de plaats van Dokkum niet toevallig was. Dockinga of Tochingen was het middelpunt van het waterrijke, maar voor die tijd dichtbevolkte terpengebied van Noordoost Friesland. Die centrale plaats heeft Dokkum tot op de dag van vandaag behouden als het hart van noordelijk Oostergo.

De geschiedenis van Dokkum wordt behandeld aan de hand van negen, chronologisch ingedeelde hoofdstukken. Die bevatten naast het doorlopende geschiedverhaal van Dokkum van de hand van Schroor in elk van de hoofdstukken een aantal, door verschillende auteurs geschreven, kaderteksten.

Geschiedenis van Dokkum, geïllustreerd.

De Franse kaarten van Drenthe en de noordelijke kust 1811-1813, 2001, 148 pagina’s. De Franse kaarten van Drenthe en de noordelijke kust 1811-1813, 2001, 148 pagina’s.

Auteur: H.J. Versfelt en M. Schroor
Uitgave: Heveskes Uitgevers
ISBN nummer: 90-806727-1-8

Noord-Nederland kan bogen op een rijke cartografische traditie. Toen Napoleon het gehele toenmalige Nederland (koninkrijk Holland) in 1810 bij zijn Franse keizerrijk inlijfde bestonden er reeds goede atlassen en kaarten van Friesland en Groningen. Maar voor een goed geografisch beeld van Drenthe was hij nog vrijwel geheel aangewezen op de oude door Cornelis Pijnacker vervaardigde kaart van Drenthe uit 1634. Alleen van het zuidoosten van de provincie bestonden betrouwbare kaarten. Spoedig na de annexatie van het Koninkrijk Holland stuurde Napoleon militaire ingenieurs naar Noordoost Nederland om de tot dusverre oppervlakkig gekarteerde gebieden op te meten en in kaart te brengen.
Van die opdracht zijn de in deze atlas gepubliceerde kaarten het resultaat. Van de 40 kaarten hebben er 25 betrekking op Drenthe en enkele aangrenzende delen van Overijssel, Groningen en Friesland. De overige vijftien kaarten bestrijken de gehele noordelijke kuststrook van Friesland en Groningen, vanaf Harlingen tot aan de Duitse grens. Het zijn de oudste kaarten waarop de kust van het noordelijke vasteland in zijn geheel in kaart is gebracht.
In een uitgebreide toelichting gaan de auteurs van deze atlas Herman Versfelt en Meindert Schroor in op de wijze waarop de kaarten tot stand kwamen. Ze geven voorts een schets van Drenthe en Noord-Nederland in de Napoleontische tijd en een beschrijving van elke afzonderlijke kaart.

De Atlas van Kooper: oude kaarten van de provincie Groningen De Atlas van Kooper: oude kaarten van de provincie Groningen

Auteur: Meindert Schroor
Uitgave: Profiel, Groningen, 2003, 64 pagina inleiding, 93 pagina's uitvouwbare kaarten.
ISBN nummer: 90-5294-276-5

Ir. Johan Kooper (1876-1939) was hoofdingenieur-directeur van de Provinciale Waterstaat te Groningen. In zijn vrije tijd was hij als amateur-historicus veel met het verleden bezig en verzamelde hij gedrukte en manuscript kaarten en bracht deze bijeen in een boekband. Aan de hand van deze kaarten wordt in De Atlas van Kooper de geografische ontwikkeling beschreven van de provincie Groningen. De door Kooper bijeengebrachte kaarten bestrijken de periode van de vroege zestiende eeuw tot de late negentiende eeuw, toen door een krachtige industrialisatie en verstedelijking het gelaat van de provincie Groningen ingrijpend veranderde. Aangevuld met enkele essentiële in de verzameling ontbrekende kaarten biedt de Atlas van Kooper een goed uitgangspunt voor een schets van vier eeuwen landschappelijke ontwikkeling van Groningen. In de tekst wordt tussen haakjes naar de kaarten verwezen.

Van Middelzee tot Bildt Van Middelzee tot Bildt

Auteur: Meindert Schroor
Uitgave: Uniepers Abcoude, Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek, Amersfoort, 2000, 80 pagina’s
ISBN nummer:

Ook vertaald in het Bildts: Fan Middelsee tot Bildt, Lândanwinning in Fryslând in de Middeleeuwen en de froegmederne tiid

 

Het boek analyseert en beschrijft op een uiterst inzichtelijke wijze 2500 jaar strijd tegen het water in het noorden en westen van Fryslân. De nadruk ligt echter op de laatste fase van de bedijkingsgeschiedenis en de late Middeleeuwen en de vroeg-moderne tijd. Met de inpoldering van het Bildt (vanaf 1505) werd de kroon gezet op de bedijkingsgeschiedenis van Fryslân en met name van de Middelzee. In het gebied Het Bildt zouden na bedijking graan en pootaardappelen groeien als ware, aren út skelpen. Langs de dijken ontwikkelde zich in de loop der tijd een gemeenschap met een geheel eigen Fries-Hollands karakter. Tot op de dag van vandaag spreken de bewoners van Het Bildt hun eigen, van het Fries afwijkende, streektaal.

Geschiedenis van Groningen, deel II, nieuwe tijd Geschiedenis van Groningen, deel II, nieuwe tijd

Auteur: Verschillende auteurs waaronder Meindert Schroor. Red: M.G.J. Duijvendak, H. Feenstra e.a.
Uitgave: Waanders Uitgevers, Zwolle, 2008.
ISBN nummer: 978 90 400 8540 6

* Mens en land in de zestiende eeuw; p. 11-33

* Stad en Lande, het Duitse Rijk en de Nederlanden 1498 - 1536; p. 34-49

* Heroriëntatie op de Unie en op Holland; p. 152-209

* Interne staatkundige verhoudingen in Stad en Lande; p. 211-229

* Ontwrichting en oligarchisering: het midden van de zeventiende eeuw; p. 230-243

Hoofdstukken samen met Otto S. Knottnerus:

* Verharding en verscheping 1536-1568; p. 71-105

* De opstand 1568-1594; p. 107-151

<< Start < Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Volgende > Einde >>
Pagina 5 van 11